Generalforsamling 2018

Lørdag den 9. juni 2018, kl. 11.00-15.00

DEO's kursuscenter, Nordkystvejen 2F, 8961 Allingåbro

Oplæg, generalforsamling og valg af bestyrelse

Indkaldelse: Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i DEO afholdes i år lørdag den 9. juni i Allingåbro. Alle, der har været betalende medlemmer i 2017, har stemmeret og valgret.

På generalforsamlingen kan du høre nærmere om DEO’s arbejde i det forgangne år, blive opdateret på vores planer for det kommende år og kigge vores økonomi nærmere efter i sømmene. Der er desuden valg til den 7-9 personer store bestyrelse i oplysningsforbundet.

Program for dagen

11.00 Hvad er EU-valgets store spørgsmål? Oplæg ved sekretariatsleder Rasmus Nørlem Sørensen, der forklarer om DEO’s ambitioner frem mod EU-Parlamentsvalget, der afholdes den 26. maj 2019.

12.00 Frokost

13.00 Generalforsamling – se særskilt dagsorden herunder i vedtægterne.

15.00 Generalforsamlingen forventes afsluttet.

 

Deltagelse: Gratis

Tilmelding på forhånd er nødvendig af hensyn til forplejning og opstilling i mødesalen. Det er gratis at deltage i DEO’s generalforsamling for alle, men kun medlemmer har stemmeret (jf. vedtægterne herunder).

 

OBS: Generalforsamlingen er rykket frem til juni i stedet for august, som vedtægterne ellers foreskriver. Det skyldes, at en række kernemedarbejdere grundet barsel ikke kan deltage i august.

 

FRA VEDTÆGTERNE

§ 4 Generalforsamling

4.1 Oplysningsforbundets øverste myndighed er en generalforsamling, der afholdes hvert år i august måned.

4.2 Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem medierne eller ved underretning af medlemmerne på anden måde, mindst 1 måned forud.

4.3 Forslag, som man ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage forud for mødet.

4.4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning vedr. Oplysningsforbundets aktiviteter i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt forslag til næste års budget og aktiviteter.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revisor.
  9. Evt.

4.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

4.6 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

4.7 Hvert medlem i Oplysningsforbundet har 1 stemme. Stemmeberettigelse kræver medlemskab i det forgangne år. Stemmeberettigede medlemmer er valgbare til Oplysningsforbundets bestyrelse.

4.8 Der føres beslutningsreferat. Referatet underskrives af mødets dirigent.