Generalforsamling 2019

Søndag den 8. september 2019, kl. 16.00-17.30

DEO's kursuscenter, Nordkystvejen 2F, 8961 Allingåbro

Møde og valg til bestyrelsen - Allingåbro

Generalforsamling i DEO 2019

Ordinær generalforsamling i DEO afholdes i år søndag den 8. september 2019 på vores kursusejendom i Allingåbro. Alle, der har været betalende medlemmer i 2018, har stemmeret og valgret.

På generalforsamlingen kan du høre nærmere om DEO’s arbejde i det forgangne år, blive opdateret på vores planer for det kommende år og kigge vores økonomi nærmere efter i sømmene. Der er desuden valg til den 7-9 personer store bestyrelse i oplysningsforbundet.

Deltagelse: Gratis

Tilmelding på forhånd er nødvendig af hensyn til forplejning og opstilling i mødesalen. Det er gratis at deltage i DEO’s generalforsamling for alle, men kun medlemmer har stemmeret (jf. vedtægterne herunder).

 

FRA VEDTÆGTERNE

§ 4 Generalforsamling

4.1 Oplysningsforbundets øverste myndighed er en generalforsamling, der afholdes hvert år i august måned.

4.2 Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem medierne eller ved underretning af medlemmerne på anden måde, mindst 1 måned forud.

4.3 Forslag, som man ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage forud for mødet.

4.4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning vedr. Oplysningsforbundets aktiviteter i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt forslag til næste års budget og aktiviteter.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revisor.
  9. Evt.

4.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

4.6 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

4.7 Hvert medlem i Oplysningsforbundet har 1 stemme. Stemmeberettigelse kræver medlemskab i det forgangne år. Stemmeberettigede medlemmer er valgbare til Oplysningsforbundets bestyrelse.

4.8 Der føres beslutningsreferat. Referatet underskrives af mødets dirigent.