EU-demokratiet skal tænkes forfra

EU-demokratiet skal tænkes forfra

15.11.2017

REPORTAGE. Der var livlig debat, da DEO afholdt debatmødet ”Kan EU gøres demokratisk?”, tirsdag den 14. november 2017 på Mødecenter Odense. Omkring 30 debatlystne borgere var mødt op med interessante spørgsmål til EU’s demokrati.

Af Mathilde Møller Christensen

Debatmødet blev skudt i gang af Caroline Bindslev, projektleder og fagredaktør på DEO’s nye bog ”Hvordan demokratiserer vi EU?”. I løbet af de seneste år er legitimitetskrisen blevet større. Dels på grund af kriserne, men også fordi EU-skepsissen er steget markant i medlemslandene, fortalte hun.

”EU bevæger sig hen imod mere samarbejde, dog eksisterer mistilliden stadig, da man langt fra har løst de eksisterende politiske udfordringer og legitimitetsproblematikken,” forklarede Caroline Bindslev.

Mangel på balance og åbenhed i EU-lobbyismen?

I Lissabontraktaten er der indskrevet et "pluralismekrav", hvor ”samfundets mange grupper på en eller anden vis inddrages i de politiske beslutninger, så der tages hensyn til alles interesser, og ingen bliver favoriseret,” fortalte Caroline Bindslev.

Lobbyisme er et grundvilkår i det europæiske demokrati, forklarede Caroline Bindslev. ”Lobbyisme er et nødvendigt demokratisk bindeled mellem politiske beslutninger og samfundet, da de leverer ekspertise og analyser til embedsmændene, som der tages højde for i beslutningsprocessen,” uddybede hun.

I praksis har EU imidlertid svært ved at leve op til kravet om pluralisme og balance, hvilket blandt andet skyldes en mangel på gennemsigtighed og åbenhed i forhold til, hvem der øver indflydelse på de politiske beslutninger, tilføjede hun.

Der er desuden en skævhed i og med, at virksomhedsinteresser er klart bedre repræsenteret i Bruxelles end forbrugerinteresser, fortalte Caroline Bindslev. I princippet er der åben adgang for alle, men interessegrupper med mange ressourcer har en klar fordel, fordi de har mulighed for at have folk i Bruxelles til at overvåge og påvirke processen, sagde hun. 

caroline

Caroline Bindslev

En lukket beslutningsproces

Udfordringen omkring åbenhed blev også fremhævet af aftenens anden ekspert, Jesper Vestermark Køber, demokratiforsker og medforfatter på bogen. 

Han forklarede først, at EU-demokratiet bygger på det repræsentative demokrati og deltagelsesdemokratiet. Han påpegede, at det er vanskeligt direkte at overføre vores nationale demokratiforståelse til at gælde for EU. ”Begrebet er under udvikling, og der er mange forskellige demokratiforståelser. EU bygger på ambitionen om åbenhed og demokrati,” uddybede han.

En demokratisk problematik findes dog i den sammenhæng ved de hemmelige trilogmøder. Her mødes Kommissionen, Rådet og Parlamentet før den egentlige beslutningsproces.

Der er ingen adgang for borgere eller journalister, som kan skabe mediebevågenhed og agere vagthund, hvilket ellers er ambitionen ved et åbent og repræsentativt demokrati, forklarede Jesper Vestermark Køber.

Jesper

Jesper Vestermark Køber

Skaber borgerinitiativet indflydelse?

Med Lissabon-traktaten fulgte borgerinitiativet, som er en af deltagelseskanalerne i EU. Caroline Bindslev forklarede, at borgerinitiativet på den ene side er problematisk, fordi det giver falsk håb om indflydelse. Indtil nu er der nemlig ikke et eneste af de 51 borgerinitiativer, der har medført politiske resultater.

På den anden side skaber initiativet demokratisk bevægelse. Det kræver en stor indsats at opnå 1.000.000 underskrifter, så på den måde skaber det et incitament til at aktivere civilsamfundet og skabe øget offentlig bevidsthed omkring EU-sager, sagde hun.

En deltager påpegede, at borgerinitiativet nærmere skaber apati blandt befolkningerne, og egentlig ikke kan bruges til noget reelt i betragtning af, at der endnu ikke findes et succesfuldt borgerinitiativ.

Det kan man være enig i, mente Jesper Vestermark Køber, men påpegede samtidig, at i en dansk kontekst ville det møde samme udfordringer: "Ministrene i Danmark er jo heller ikke forpligtet til at gøre noget, hvis de fik en masse underskrifter. Repræsentativt demokrati bygger på folkets stemme, og ikke direkte demokrati,” forklarede han.

mennesker

Disrupt EU – skal vi tænke det hele forfra?

Der findes en skævhed ved beslutningsprocessen i EU, eftersom det kun er Parlamentet, som er direkte folkevalgt, fortalte Jesper Vestermark Køber.

Han tilføjede, at borgerne kun kan stemme på Parlamentet, som ikke decideret kan træffe politiske beslutninger. Han efterlyste en kampplads mellem politiske holdninger, som er svær at skabe, når systemet er bygget op, som det er: ”Det er en vanskelig beslutningsproces, som skaber utilfredshed og manglende legitimitet i systemet.”

En af deltagerne foreslog, at man starter på en frisk og genstarter EU-demokratiet ved at formulere en ny lovgivning med en konkret definition af samarbejdet, i stedet for at lave lappeløsninger på EU’s problemer. Caroline Bindslev påpegede, at det jo er en udfordring at lave traktatændringer, eftersom det kræves konsensus blandt alle 28 medlemslande.

”Fra begyndelsen skulle EU blot være en teknokratisk institution med det formål at regulere handel, samt skabe økonomi og vækst, og sådan har EU jo også fungeret glimrende. Problemet ligger i den store politiske integration, som mange er skeptiske overfor,” fortalte Caroline Bindslev. 

En anden deltager var skepsis over for EU-demokratiet: ”Befolkningerne er slæbt med i en tværnational institution som er udemokratisk på falske forudsætninger”, eftersom man i begyndelsen ikke vidste noget om den efterfølgende overstatslige styring. Jesper Vestermark Køber forklarede, at der altid har været lukkethed omkring traktatforhandlingerne, og påpegede, at ”det folkelige element mangler, hvis man skal lave en ny traktat.” 

Flere højtstående politikere, eksempelvis Emmanuel Macron, har talt om at indføre et folkeligt element til EU-systemet, nemlig et borgerting. Det skal bestå af tilfældigvalgte borgere, som skal fungere som en jury, og bidrage til den politiske proces, tilføjede Caroline Bindslev.

_____________

Debatmøde: ”Kan EU gøres demokratisk? – Odense” i samarbejde med AOF Odense & Nordfyn

Onsdag den 14. november 2017, Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Oplægsholdere: Caroline Bindslev og Jesper Vestermark Køber