GF 2006

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2006
Generalforsamling i Demokrati i Europa - Oplysningsforbundet DEO i januar 2006

Referat:


Ad. 1.:
Dirigent: Jan Sturm (JS). Referenter: Kristian Lund Kofoed (KK) og Mikala Thøger (MT)

Ad. 2.:
Velkomst ved JS, orientering om hvorfor DEO er opstået. Efterfølgende navnerunde.

Ad. 3.:
Beretning om det foregående års aktiviteter ved Finn Ellegaard (FE)

Ad. 4.:
Fremlæggelse af årsregnskab for 2005 ved FE. Der blev på generalforsamlingen udtrykt ønske om en statusopgørelse som en del af fremtidige årsregnskabsfremlæggelser.
Evt. kunne opsætningen af regnskabet (rent skema-mæssigt) ændres.
Det blev endvidere diskuteret om prisniveauet på DEO´s rejser skulle ændres.

Generalforsamlingen udtrykte at det var billigt, hvilket havde været en del af årsagen til at nogle havde valgt at deltage, hvorved DEO har fået vakt opmærksomhed. Der var ikke tydelig enighed om hvorvidt prisen skulle sættes op. Skal rejserne kun dække de direkte udlæg eller også noget af planlægnings-omkostningerne? Bestyrelsen skal ved kommende møde fastslå formålet med rejserne.

Ad. 5.:
Orientering om Borgernes Dagsorden (BD) og arbejdet i planlægningsgruppen ved Hans Kloster (HK). BD har fået 6 millioner kr., der skal bruges inden juni 2006. Af disse er der øremærket 150.00 kr. eller 625 arbejdstimer til DEO, der fordeles på forskellige arbejdsopgaver i forbindelse med BD. Der er et generelt ønske om at forlænge perioden hvori pengene kan bruges.

Aktiviteter:

Der er oprettet en hjemmeside (17. januar) og udsendt ca. 2000 breve, hvilket indtil videre har resulteret i 45 indlæg på hjemmesiden.
Der er lavet et postkort, der formidler de 5 hovedspørgsmål, som skal diskuteres i Tænkepausen.
Der er prolog på banegårdene i København, Århus og muligvis Odense, hvor samtlige organisationer vil være til stede. I Århus mangler der folk fra DEO.
Der er bestilt et tillæg til Politikken i et oplag på 50.000 eksemplarer.

Der afholdes Fyrtårnsmøder 11 steder i landet. Dette er tænkt som oplysningsmøder hvor de 5 spørgsmål diskuteres og ikke debatmøder mellem ja- og nej-siden. På hvert møde vælges der en redaktør, som rapporterer fra mødet og deltager i den afsluttende debat på Holmen i København d. 6 maj. Fra hvert møde tages der referat og disse indgår i en samlet betænkning der afleveres til regeringen. Der er afsat 100.000 kr. til afholdelse af hvert møde. Personer der kunne tænke sig at være med til at planlægge, afholde eller deltage i Fyrtårnsmøde(r) kan rette henvendelse til HK.

Afslutningsarrangement d. 6 maj på Holmen i København. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med indholdet i arrangementet, herunder en afslutningsdebat hvor Fogh bl.a. er inviteret. Der arbejdes nu på at skabe sammenhæng mellem Fyrtårnsmøderne og afslutningsarrangementet. Der skal samles 6-700 mennesker, der primært skal komme fra Fyrtårnsmøderne. Det er en forudsætning for at få transportgodtgørelse at man har deltaget i et Fyrtårnsmøde.

Generalforsamlingen udtrykte sin ros til Hans for det store engagement og arbejdet i BD!

Ad. 6.:
Orientering om de allerede fastlagte aktiviteter i de kommende år ved FE.

Ad. 7.:
KK orienterede om 'EU og ulandene'- projektet. Projektet beskæftiger sig med det første punkt i BD - EU´s grænseoverskridende problemstillinger.
Der er arrangeret kursus i samarbejde med IBIS. Der mangler politikere til den afsluttende debat på kurset (forslag kan gives til KK). Kursets deltagere skal motiveres til at deltage i de efterfølgende debatmøder; derfor er der også lavet differentieret pris for kurset. Det er håbet, at vi kan skabe et større lokalt netværk gennem møderne.

De lokale møder skal være afholdt inden 1. juni. IBIS har en del lokalafdelinger, der står for nogle af møderne. Møderne vil bestå af oplæg og efterfølgende diskussion. Flere af kursets oplægsholdere har sagt ja til at deltage i møderne. Men KK efterlyste flere idéer til oplægsholdere; der indkom forslag om forskellige lokal politikere, MS-folk( Uffe Gertsen), Erling Bunde (professor på RUC), Christian Friis Bach (Folkekirkens Nødhjælp), Bent Hansen, Knud Olsen, Flemming Eskildsen, og forskere generelt.
Der mangler også hjælp til at afholde lokalmøder, så hvis du skulle have mod på at arrangere et møde, så kontakt KK. Man kunne afholde møderne på det lokale bibliotek. Helge Rørtoft-Madsen (HR) overvejer om han kender til menigheder, der kunne være interesserede.

Ad. 8.:
HR holdt oplæg om elementer i vores demokratiforståelse, man kunne arbejde videre med i forhold til debatter, oplæg og skriverier omkring hvordan EU-samarbejdet kunne se ud. Demokratispørgsmålet er det tværgående emne i DEO, der afspejler sig i alle vores forskellige initiativer og aktiviteter. HR ønskede input til hvad vi kan gøre for at belyse de demokratiske problemer der er i EU? Udmeldinger om hvad DEO´s aktive mangler af viden og hvad I gerne vil have vi laver af aktiviteter?

Forslag til konkrete aktiviteter:

 • Et weekend kursus, hvor man den første dag præsenteres for forskellige demokratiopfattelser for at afklare hvad vi forstår ved demokrati. (Evt. debat mellem eksperter i demokratiet i Danmark, EU og Mellemøsten). Dag to bruges til at diskutere hvad vi kan gøre i EU, hvordan bevarer vi og udvikler demokratiet?
 • Casebaserede kursusforløb hvor sager fra EU gennemgås som eksempler på hvordan demokratiet (eller mangel på samme) fungerer i EU.
 • "Når demokratiet bliver trådt under fode" - en debat omkring hvilke advarselsmekanismer, der træder i kraft og hvornår de gør det, når demokratiets regler bliver overtrådt. Hvad skete der i Farum og hvad sker der i EU? Hvad er forskelle og ligheder på regler og mekanismer? 
 • "Next Stop-demokrati"- demokrati på 20 måder. En længere busrundrejse for unge (og journalister), der tager rundt til forskellige EU-lande og ser på de forskellige udtryk, demokrati har. Hvordan gør vi rundt om i Europa?

Forslag til emner der kunne tages op:

 • Demokrati er en menneskeret for os, hvordan er mellemøstlige demokratiopfattelser. Hvad er forskellene på demokratiopfattelser i EU landene. Få rykket ved opfattelsen af at blot fordi beslutninger tages i Folketinget, så er det gode beslutninger. 
 • Demokratisk opdragelse. Oplysning, Grundtvig og opdragelsestanker. Hvordan opdrages vi til at blive demokratiske borgere? Hvornår starter denne socialisering? Hvordan hænger demokrati og uddannelse sammen? Hvilke politikker har vi i EU?
 • Nationalidentitet, regionalidentitet, europæisk identitet?
 • Lever vi i et mediedemokrati, hvor meningsdannelsen sker i mediestyrede rum, der måske ikke giver borgerne nogen mulighed for at deltage? Hvordan er debatten om Europa organiseret i medierne?
 • Demokrati er også økonomi. Demokrati, økonomi og magt. Er der en sammenhæng mellem rigdom og kritisk indstilling?
 • Hvad tænker de nye medlemslande om EU og demokrati?
 • Hvad skal et EU-demokrati indeholde?
 • Skal EU være baseret på nationalstater, der samarbejder eller skal det være en demokratisk føderal stat? Hvordan skal en sådan stat i så tilfælde se ud? En form for fremtidsværksted.


Ad. 9.:
Oplæg til rejseaktiviteter ved FE. Orientering om de rejser, der allerede er planlagt. Nye forslag til rejser:
En ØMU-rejse med besøg i Nationalbanken og Frankfurt.
En Luxembourg rejse med fokus på domstole evt. i samarbejde med Juristerne (DJØF).
En rejse til Europol/Holland i samarbejde med politiforbundet om politisamarbejde og retssamarbejde.
En ulandstema-rejse i samarbejde med IBIS
En uddannelsestema-rejse om opdragelse til demokrati i samarbejde med Danmarks Lærerforening og andre.
En rejse, hvor man mødes med Østeuropæere i f.eks. Bruxelles og diskuterer rejsens tema.
Tur til Polen med fokus på servicedirektivet (besøg hos fagforeninger) og udflytning af landbrug (besøg hos en dansk farm)
Desuden foreslås kontakt til journalister i Bruxelles som supplerende foredragsholdere på rejser (eksempelvis Mette Fugl).

Ad. 10.:
Orientering og diskussion om skoleprojektet ved KK.
Vi blev enige om at vente med at revidere det undervisningsmateriale vi har liggende, idet det vil kræve mange ressourcer og der er andet tilgængeligt materiale for lærere. Der skal laves et oplæg af ca. 2 timers varighed. Planen er foreløbig at lave oplægget og afholde fem 'seancer' i Århus-området og siden lade lærerne sprede budskabet til andre gymnasier. Til foredraget foresloges at lave spørgsmål til eleverne for at teste deres viden om EU - evt. i form af en quiz. Hvis nogen kunne tænke sig at være med i gruppen, skal de henvende sig til KK.


Diskussionen gik siden over i en snak om, hvorvidt det er ved at være på tide af få flere kræfter ind i det daglige arbejde i DEO, således at vi kan få løftet nogle af de lidt tungere opgaver (det kunne være at revidere gammelt materiale om EU, afdække forskellige behov, osv.). Det skal være muligt at oprette projektstillinger.

Ad. 11.:
Kort debat omkring opstart af lokalafdelinger ved FE. Lokalafdelinger er et nødvendigt skridt for DEO, hvis vi skal have del i tipsmidlerne. Vi skal have minimum én lokalafdeling i hver af de nye regioner. En opstart kunne være et aftenmøde, hvor en fra DEO kommer og orienterer om DEO og vi evt. kombinerer det med øl-smagning. Andre 'sjove', 'hyggelige' tiltrækningsidéer modtages gerne. Overvej om du har mulighed for at arrangerer et møde!

Ad. 12.:
Forslag til kommende aktiviteter i 2006 eller senere:
Et højskolekursus om et af vores emner i 2007
Aftenskole: "Lær om Europa"
Biblioteksmøder om et af vores emner .
Brug kususstedet i Allingåbro til møder, kurser osv.
Alf V. Bruhn ville gerne bidrage økonomisk til arrangementer på stedet.

Ad. 13.:
Ingen indkomne forslag.

Ad. 14.:
Aktivitetsplanen for 2006 vedtages. Det besluttes endvidere, at der kan afholdes flere aktiviteter end de på aktivitetsplanen angivne, såfremt disse kan finansieres.
Budgettet vedtages. Bestyrelsen kan godkende, at aktiviteter, hvortil der ikke kan findes fuld finansiering, kan støttes af overskud fra andre aktiviteter. Det fastslås at målsætningen for DEO blot er at undgå underskud på budgettet.

Ad. 15.:
Kontingentet på 150 kr. årligt fastholdes.

Ad. 16.:
Fra bestyrelsen fratræder Birgit Brøchner-Nielsen og Bo Fink.
Andreas Marckmann Andreassen og Mogens Brøchner-Nielsen opstiller og vælges.
Anders R. Dahl, Finn Ellegaard, Hans Kloster, Kristian Lund Kofoed, Helge Rørtoft-Madsen, Jan Sturm og Mikala Thøger genopstiller og vælges.

Ad. 17.:
Til revisor er valgt Keld Skovfoged Olsen

AD. 18.: Evt.
Opfordring til at man bruger hjemmesiden og bestyrelsen, hvis man sidder med idéer til aktiviteter.