GF 2007

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2007
Generalforsamling i Oplysningsforbundet DEO den 8. februar 2007

Generalforsamlingen blev indledt med et oplæg af journalist Nils Mulvad om arbejdet med at opnå åbenhed i forhold til EU´s landbrugsstøtteordninger og om, hvor svært det er få oplyst, hvem der modtager støtten.

Dernæst fulgtes den udsendte dagsorden

1. Velkomst ved Finn Ellegaard.

2. Dirigent blev Kenneth Haar og referent Mikala Thøger.

3. Finn Ellegaard gennemgik bestyrelsens beretning for 2006.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

4. Årsregnskab 2006 v. Finn Ellegaard.
Gennemgang af resultatopgørelsen og balancen for 2006. Regnskabet for 2006 blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Aktiviteter 2007 v. bestyrelsen.
Tovholderne på årets aktiviteter og arrangementer præsenterede hver især deres projekter og idéerne bag, med udgangspunkt i programmet for 2007:

Anders Dahl lagde ud med at præsentere naturvandringerne og EU i maden.
Første naturvandring bliver 12. maj 2007 med Dan Jørgensen.

Kenneth Haar orienterede om kurser, seminarer og debatter:
- Mødet om Vaxholm er udskudt.
- EU- og Afrika-seminaret er godt på vej, og de fire organisationer, der er med, annoncerer internt i deres organisationerne, og DEO sørger for ekstern annoncering.
- Aktuelle debatmøder i samarbejde med Information, her er antallet foreløbig sat til fire møder. Information er meget positiv omkring samarbejdet og er indstillet på flere møder, hvis vi har ressourcer til det.
- Danmarks sociale forum: Her burde der komme masser af deltagere, og det kan give os en god mulighed for at promovere DEO gennem spændende debatter. Tanken er at få både udenlandske og danske politikere til at komme og debattere.

Kristian Lund Kofoed orienterede om skoleprojektet. Der er søgt og bevilget penge til projektet. Kristian har forfattet et oplæg, som der skal tages udgangspunkt i. Der er 17 tilmeldte til kurset i at holde foredrag om EU i marts måned. Her vil deltagerne blive rustet fagligt og metodisk til at afholde oplæg på gymnasier og handelsskoler. Der udsendes reklamer for EU-foredragene i løbet af foråret, og de tænkes afholdt i løbet af efteråret.

Mogens Brøchner-Nielsen præsenterede rejseprogrammet. Vi har udvidet med flere byer end Bruxelles og Strasbourg. Første rejse i år er til Berlin. Der er tanker om, at vi næste år måske kan udvide med en tur til Amsterdam og siden evt. London og Paris. Generalforsamlingen efterspurgte en tur til Brügge.

Mikala Thøger præsenterede Sommerskole 2007: et tværkulturelt arrangement for unge EU-politisk interesserede fra fem til seks EU-lande. Formålet er dels, at de unge mødes og opnår kendskab til politiske, kulturelle og sociale processer/strukturer i de respektive deltagerlande. Dernæst er formålet at deltagerne opkvalificerer deres viden om demokrati, EU og identitet, ud fra tesen at de bliver fremtidens EU-borgere, og som sådan har brug for redskaber, der kan styrke deres engagement for et bedre og mere demokratisk EU. Et yderligere formål er selvfølgelig at bevidstgøre om DEO og EUD´s eksistens blandt unge i EU. Det produkt der skal komme ud af sommerskolen, er en Ungdommens EU-forfatning 2007. En visions-tekst for fremtidens demokratiske EU.

Andreas Marckmann præsenterede hjemmesidekurset. Weekenden er flyttet frem pga. gode undervisningskræfter. Forhåbningen er, at deltagerne på kurset sidenhen vil være frivillige i forhold til DEO´s hjemmeside. Kurset holdes den 10.-11. februar. Der er 8-9 deltagere tilmeldt.

Finn Ellegaard orienterede om Demokrati-stafetten, der videregives grundlovsdag. Desuden holdes EU´s fødselsdag ved et arrangement d. 18 marts.

Punktet afsluttedes med at generalforsamlingens deltagere bekendtgjorde deres syn på året program. Der blev givet ros til rejser, kurser, arrangementer og dagens oplæg. Generelt var deltagerne positivt stemt overfor programmet.

Ideer for 2008:
- Naturvandringer skal ikke være så tydelig en frontfigur fra en bevægelse, men derimod en kendt kulturpersonlighed, der står som kransekagefigur.

6. Der var ikke indkommet nye forslag.

7. Vedtagelse af budget og beslutning om aktivitetsplan for 2007
Finn Ellegaard gennemgik budgettet for 2007. Det blev besluttet, at bestyrelsen et par gange årligt gennemgår budgettet og vurderer, om det holder vand. Budgettet og aktivitetsplan 2007 blev vedtaget!

8. Fastsættelse af kontingent 2008.
Generalforsamlingen vedtog at kontingentets størrelse fortsætter uændret.

9. Valg af bestyrelse:
Helge Rørtoft Madsen og Hans Kloster genopstillede ikke.
Finn Ellegaard og Jan Sturm var på valg, genopstillede og blev genvalgt.
Hans Jørn Clemmensen og Kirsten Wulff blev foreslået og nyvalgt.

10. Valg af intern og ekstern revisor:
Erling Mortensen blev foreslået og valgt. Den interne revisor mødes med administrationen et par gange årligt. Ekstern revisor genvalgt.

11. EVT.
Der var ingen kommentarer under evt.