GF 2008

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008
Referat fra DEOs generalforsamling d. 2. februar 2008

Referat af generalforsamlingen i Oplysningsforbundet Demokrati i Europa (DEO) den 2. februar 2008

Til stede:
Finn Ellegaard (Auning), Helge Poulsen (Kolding), Mogens Brøchner Nielsen (Århus), Palle Hansen (København), Tove Sandberg (Århus), Tom Sandberg (Århus), Torben Thomsen (Års), Johan Gaunitz (Frederiksberg), Birgitte Thomsen (København), John Stenager (Varde), Lena Clemmensen (Roskilde), Hans Jørn Clemmensen (Roskilde), Bent Frost (Års), Jan Sturm (København), Kenneth Haar (København).

Afbud:
Anders Dahl (Års), Mikala Thøger, Kristian Lund Kofod, Andreas Markman Andreassen, Kirsten Wulff.

Dagsorden
1. Dagsorden, valg af dirigent og referent.

2. Beretning for det forløbne år.

3. Årsregnskab 2007 v/ Finn Ellegaard

4. Oplæg og debat om aktivitetsplan for 2008 og ideer for 2009

a. Årets tema Klimapolitik v. Kenneth Haar

b. Lokale debatmøder v. Finn Ellegaard

c. Landbrugstema

d. Rejser v/ Mogens Brøchner-Nielsen

e. Tilbud til unge v. Finn Ellegaard

f. Andre arrangementer v. Finn Ellegaard og Kenneth Haar

5. Evt. indkomne forslag.

6. Vedtagelse af budget og beslutning om aktivitetsplan for 2008.

7. Fastsættelse af kontingent for 2009.

8.Valg af bestyrelse.

9.Valg af interne og eksterne revisorer.

10. Eventuelt.

Ad. 1. Dagsorden, ref. og dirigent
Jan Sturm blev valgt som dirigent, Kenneth Haar som referent.

Dagsorden fremsendt af Finn Ellegaard vedtaget.

Ad. 2. Beretning
Gennemgang af årets aktiviteter i kronologisk rækkefølge. I hovedpunkter som følger:

- Godt seminar om hjemmeside, som dog ikke mundede ud i dannelse af gruppe til at udvikle hjemmesiden.

- Seminar om EPA-aftaler, kanonsucces, 110 deltagere.

- Foredragsholderseminar, foredrag om EU og international politik. 12 deltagere. Positiv oplevelse. Oplægget de skulle holde var beregnet for gymnasierne. Tilbød det til gymnasierne. Har været holdt 8-9 gange. Blev fulgt op af kursus i efteråret. Følges op af foredragstræning i "grundkursus i EU". Nu programsat til efteråret. Måtte aflyses i første forsøg.

- Fødselsdagsfest for EU: 75 oplevede debat mellem Christel Schaldemose og Jens Peter Bonde - og optræden ved Flemming Jensen. Succes.

- Berlintur: Udbytterig tur. 37 deltagere. Mogens fik fine tilbagemeldinger, bortset fra hotellet. Tur og oplæg ramte godt. Stor energi trods høj gennemsnitsalder.

- Debatmøder med Information. Blandede erfaringer. Ubehagelig overraskelse ved første møde. Information sørgede ikke for deres del af aftalen - annoncering. Derfor for lavt fremmøde. Siden et godt møde om EU's globale rolle med mange deltagere (70-80).

- Naturvandring. Dan Jørgensen og Hanne Dahl på Fyn. Dejligt arrangement, 47 personer. Dan Jørgensen sagde, det var "det bedste debatmøde", han havde været til.

- Grundlovsarrangement. 180 deltagere. Hyggeligt arrangement. Karlas duo, Peter Abrahamsen m. datter Franka, Søren Pilmark stand in for Flemming Jensen. Morsomt indslag.

- Sommerlejr måtte aflyses. Mikala Thøger deltog i beslægtet sommerlejr i Slovakiet. Sommerlejr dog opgivet i 2008.

- Maden i EU. 16 personer. Der kunne ikke være flere i skolekøkkenet. Udmærket arrangement.

- Alsacetur. 44 pers.

- Bruxelles, landbrugsstudietur. Erstattet af tur til Strasbourg

- Bruxelles, u-landene. Stor succes. Alle 53 deltagere meget positive.

Kun få kommentarer til programmet. Udbredt tilfredshed med 2007, hvor DEO formåede at gabe over et bredt spektrum af aktiviteter, og satte meget i gang. Dog en enkelt kommentar til grundlovsarrangement, hvor Helge fandt det kulturelt snævert. For meget gammel venstrefløjstamtam. Indslagene skal afspejle bredden i DEO.

Ad. 3. Regnskab
Regnskabet revideret.

Finn fremlagde regnskabet, der er positivt.

- 360 betalende medlemmer. Lige på den rigtige side.

- Bidrag fra medlemmer: 10.000 kr. fra et entusiastisk medlem.

- Samme tilskud fra Nævnet som øvrige år.

- En del tilskud til enkeltarrangementer, særligt fra Nævnet.

- Jan bemærkede, at rejserne giver overskud.

- De første tre år har vi levet på en indtægtsgrænse, hvor vi ikke havde kunnet klare det uden bidrag fra andre steder, bl.a. med arbejdskraft.

- Gået pænt med deltagerantal, omtrent som forudset, lidt op og ned. Enkelte aktiviteter aflyst.

- Strasbourgrejse ikke talt med på antal, men med i regnskabet.

- Husk ift. plus ved f.eks. busrejser, at der ikke er medtaget arbejdsomkostninger. Derfor er regnskabet ikke helt dækkende for virkeligheden.

- Løs diskussion om underskudsgivende aktiviteter - om aktiviteteter, der giver underskud skal gennemføres.

- Rejserne giver i høj grad omsætningen.

- En del indtægter fra CD-romudgivelsen om handelspolitik.

Ikke foretaget intern revision, da den interne revisor desværre er blevet alvorligt syg.

Regnskabet godkendt.

Ad. 4. Oplæg om aktiviteter 2008
Der forelå et trykt program til generalforsamlingen, som blev gennemgået.

a. Årets tema Klimapolitik v. Kenneth Haar
Bl.a. som følge af gode erfaringer med at lave fælles arrangementer om EU og handel med foreninger, der i forvejen er engageret i spørgsmålet, er der valgt et nyt tema i år; klimaforandringer. Det består af to seminarer (et "grundkursus" og et mere debatterende seminar) og en bustur. Detaljerne ikke fastlagt. De skal falde på plads efter snak med samarbejdspartnere.

Det ene seminar skal desuden iværksætte en "klimastafet"; personer udpeges til at gøre noget ved klimaspørgsmålet.

Johan foreslog Frederiksbergs borgmester, Mads Lebech.

Det er dog en komité, der nedsættes på seminaret, der beslutter.

Forkert dato i programmet. Rigtig dato for første seminar er 29-30. august (fredag-lørdag).

b. Lokale debatmøder v. Finn Ellegaard
DEO vil i det kommende år stimulere til lokale debatmøder i samarbejde med NOTAT. Målet er at noget kommer i gang lokalt ved selvorganisering.

NOTATs temaer er udgangspunktet for møderne. 5 personer fra forskellige byer har foreløbig meldt sig som lokale primus motorer. Afholdt et møde i København og et i Århus om Lissabon-traktaten. 6 deltagere i Kbh, 8 i Århus. Selvom emnet er meget aktuelt, er det også en kende tungt, vurderede flere. Dog generelt gode tilbagemeldinger fra de to møder.

Mogens understregede, at det var godt, at nogen strukturerede møderne lidt med oplæg, ordstyrefunktion m.m. Møder om Vaxholm kan blive gode. Dog håbede Mogens på, at det vil være muligt at få f.eks. en fagforeningsmand/kvinde til at holde indledende oplæg.

Johan foreslog samarbejde med fagforeninger om Vaxholm-debat.

Finn: I princippet to former for debatmøder: En er med oplægsholder, en uden.

Det er i denne sammenhæng det nemme koncept, som skal få det til at lade sig gøre.

c. Landbrugstema
Da Anders Dahl var fraværende blev dette spørgsmål kun berørt kort.

d. Rejser v/ Mogens Brøchner-Nielsen
Turen til Polen bliver det store i år.

30 tilmeldt Gdansk. Skal bare være ti mere. Skema folk kan lide - oplevelse og provokation i blanding.

Diverse kommentarer og input:

Godt at koble landbruget på Alsace-turen. Vi har jo kontakterne.
Om lærerturen: Usikkert hvor meget, de skal have på programmet
Prisen for Bruxellesturen er lige lav nok, mente Mogens.
Vigtigt at folk får besked, når de melder sig til.
Johan: Rejser er muligvis superbillige den 2. maj. DSB har billigdag.
Turene kan være en anelse hårde, men erfaringen er generelt, at selvom der nu og da er tale om deltagere med en høj gennemsnitsalder, kan folk holde til mere end ventet.

Stor tilfredshed med busturskonceptet.

e. Tilbud til unge v. Finn Ellegaard
Foredragsholderseminar nu flyttet til efter sommerferien. Materiale foreligger næsten allerede. Dog mangler støtte til arrangementet.

Der er en flok potentielle foredragsholdere på over 20 unge.

f. Andre arrangementer v. Finn Ellegaard og Kenneth Haar Vaxholm-ture
Overvejelser om en eller to busture til Bruxelles med faglige forhold og særligt Vaxholm-sagen som tema. Oprindeligt er idéen kommet til os. 3F-Frederiksborg har forhørt sig om vi kan arrangere en tur, som Finn og Kenneth nu arbejder med. Kan evt. følges op af en tur med deltagere fra flere faglige organisationer. Pilotprojektet - den første tur - kompliceres dog af, at 3F-Frederiksborg foretrækker at flyve, hvilket er svært at organisere.

Camp Det nye Danmark
Demokrati-stafetmodtageren fra 2007 vil samle o. 40 personer til en slags idéværksted under ledelse af Claus Bindslev, som er berømt for sine 48-timers "camps". Målet er at komme med konkrete, realistiske bud på, hvordan det multikulturelle samfund kan udnyttes bedre.

DEO er medarrangør sammen med Vartov.

Idéen blev positivt modtaget.

Debatmøder
Usikkert om vi genoptager samarbejdet med Information.

Demokratistafet
Finn efterspurgte idéer til stafetmodtagere, som skal være personer, der har gjort noget særligt for demokratiet eller debatten om demokratiet. Desværre ikke let at finde.

Andet
Om mulige fora og samarbejdspartnere kom der flere bemærkninger og idéer under mødet. Følgende blev bl.a. bragt i spil som mulige samarbejdspartnere omkring konkrete arrangementer: CBS, Rotary, husmoderforeninger, fagforeninger.

Torben Thomsen efterspurgte en måde at finde til de mange mennesker, som i dag er aktive, særligt i idrætsforeninger. Andre mente, at det væsentligste er at finde emnet, som forsamlingen så kan søges med.

Ad. 5. Indkomne forslag
Ikke kommet skriftlige forslag.

Ingen fremsatte konkrete forslag mundtligt - udover de, der fremkom under gennemgangen af programmet 2008.

Ad. 6. Budget og aktivitetsplan
Finn: Ikke noget budget. Det er i den blå luft lige nu. Usikkert, hvor det lander med Nævnet, samt hvor meget DEO kan få i tilskud. Meget ligger bl.a. derfor i efteråret.

Gæt: At vi kommer hen i marts-april før vi ved nogenlunde, hvor vi står. Forventes, at det fordelingsmæssigt bliver i samme stil, og at puljen til organisationer fordeles anderledes i vores favør. Vores aktivitetsniveau er enestående. Nævnet kan derfor ikke komme af sted med at give os mindre end f.eks. Nyt Europa.

Mogens: Når det kommer på plads, må budgettet sendes ud.

På baggrund af denne meget usikre situation kom Jan med følgende forslag: Aktivitetsplanen (program 2008) godkendes med den tilføjelse, at aktiviteterne "så vidt muligt" skal være selvfinansierende. Generalforsamlingen hørte budget mundtligt, og giver bestyrelsen bemyndigelse til at fastlægge et endeligt budget, når evt. tilskud fra nævnet foreligger.

Ad. 7 Fastsættelse af kontingent
Kontingentforslag: Nuværende kontingent på 150 kroner fastholdes.

Det blev vedtaget.

Ad. 8. Valg af bestyrelse
Fra den siddende bestyrelse genopstiller Finn Ellegaard, Jan Sturm, Mogens Brøchner, Anders Dahl, Hans Jørn Clemmensen, samt Kirsten Wulff.

Mikala Thøger, Kristian Lund Kofod, Andreas Markman Andreasen genopstiller ikke.

Nye kandidater:

Pelle Christy Geertsen opstiller.

Af de tilstedeværende opstillede desuden Bent Frost, Johan Gaunitz og Helge Poulsen.

Dermed er der en person mere end vedtægterne forudsætter. Jan foreslog at udvide antallet til ti personer. Det blev vedtaget, og alle blev valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde.

Det datosættes pr. e-mail snarest.

Jan rettede en stor tak for et solidt bidrag til DEO's arbejde til de tre afgående bestyrelsesmedlemmer. Ærgerligt, men folk der har mange ild i jernet (!) kan have problemer med at få tiden til at slå til, replicerede han.

Ad.9. Valg af revisorer
Ekstern revisor hidtil, Keld Skovfoged Olsen, blev genvalgt.

Palle Hansen valgt som intern revisor.

Ref. Kenneth Haar