GF 2010

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010
Referat: Generalforsamling 16. januar 2010 Generalforsamlingen blev afholdt på DEO’s kursuscenter i Allingåbro

REFERAT FRA DEO'S GENERALFORSAMLING, 16. JANUAR, 2010

Oplysningsforbundet DEO's 5. generalforsamling blev igen afholdt i smukke omgivelser i DEO's lokaler i Allingåbro. Programmet bød på foredrag ved Kenneth Haar om EU og verden, om hans jordomrejse med politisk krydderi, russisk gas, kinesisk industri, amerikanske hippier og mexicanske gangstere. Efter foredraget var der frokostbuffet og herefter startede generalforsamlingen. Det hele sluttede kl. 16

Dagen startede kl. 11 med en generel introduktion af de tilstedeværende:

Solveig Rasmussen, Finn Hansen, Lene Grønbech, Torben Thomsen, Else Marie Thomsen, Alexander Holst, Hanne Find, Kirsten Bertelsen, Jakob Simonsen, John Stenager.

Bestyrelsen var repræsenteret ved: Finn Ellegaard (daglig leder af DEO), Jan Sturm (bestyrelsesformand), Anders Dahl, Bent Frost, Kenneth Haar, Mogens Brøchner-Nielsen og Hans Jørn Clemmensen

Desuden deltog to DEO-medarbejdere: Rasmus Nørlem Sørensen og Michael Lauritsen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning for det forløbne år.
 3. Årsregnskab 2009 v/ Finn Ellegaard
 4. Oplæg og debat om aktivitetsplan for 2010-11
 5. Evt. indkomne forslag.
 6. Vedtagelse af budget og beslutning om aktivitetsplan for 2010.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2011.
 8. Vedtægtsændring gældende fra og med denne generalforsamling: Paragraf 6.2 "Bestyrelsesvalg gælder for 2 år. 3 henholdsvis 4 afgår hvert år." foreslås ændret til: "Bestyrelsesvalg gælder for 1 år."
 9. Valg af bestyrelse.
 10. Valg af interne og eksterne revisorer.
 11. Eventuelt.

Efter foredrag og frokost gik generalforsamlingen i gang kl. 13.30

1. Jan Sturm blev valgt som dirigent og Michael Lauritsen som referent.

2. Repræsentanter for DEO berettede om det forløbne år:

Formand Jan Sturm og daglig leder Finn Ellegaard berettede, at DEO har overtaget udgivelsen af månedsmagasinet NOTAT, der nu bliver udgivet hver måned, med titlen: "NOTAT - magasin om Demokrati & Europa". NOTAT vil fortsat være et månedsmagasin, der bedriver kritisk journalistik, primært om EU. NOTAT vil i fremtiden skulle understøtte DEO's øvrige debatskabende aktiviteter.

Finn berettede om valgmøderne op til EP-valget, der var en stor en succes, projektleder Rasmus Nørlem Sørensen berettede om plakatkonkurrencen, der fik stor eksponering, bestyrelsesmedlem Mogens Brøchner-Nielsen berettede om DEO's rejser, der har været fuldt besatte med ventelister i 2009, Finn berettede om by- og naturvandringerne, bestyrelsesmedlem Hans Jørn Clemmensen om rundvisninger på Christiansborg, Rasmus fortalte om DEO's tre seminarer i 2009, Finn og Rasmus berettede i fællesskab om fyraftensmøderne, et nyt DEO initiativ, der har mødt stor opbakning og tilslutning, og Anders og Finn fortalte om DEO's grundlovsarrangement på Vartov, der som altid var en stor succes.

Til sidst fortalte Rasmus om DEO undervisning (www.deo.dk/undervisning), endnu et ambitiøst nyt initiativ fra DEO, der går ud på at nå ud til gymnasielærere og deres elever med aktiverende og debatskabende information og undervisning om EU.

Alt i alt var 2009 et fremragende år for DEO, med mange nye mennesker, mange arrangementer og nye initiativer. Der var stor ros til bl.a. DEO undervisning og DEO's rejser. DEO undervisnings potentiale for 10. klasser blev vendt.

Der var en debat om perspektivet for DEO i fremtiden, ikke mindst i lyset af oprettelsen af en lokalafdeling i København per 21. januar 2010. Generalforsamlingens deltagere fandt det væsentligt at pointere, at DEO er et landsdækkende forbund, der også i fremtiden ville have hovedsæde i Allingåbro, og at generalforsamlingerne vil finde sted i Jylland.

3. Årsregnskabet for 2009

Finn fremlagde et foreløbigt regnskab. Det så godt ud. Der var et underskud på ca. 10.000 kr. på driftskontoen og en omsætningsfremgang på ca. 180.000 kr. Det er fornuftigt, for det er ikke meningen at DEO skal give overskud. 2008 var ekstraordinær med et overskud på 149.000 kr. fordi vores indtægtsbevillinger kom så sent, at vi ikke kunne nå at øge aktivitetsniveauet før i 2009. Grundlæggende skal alle indtægter bruges på gode projekter, der giver oplysning og debat om EU.

Der var forskellige forslag til debat, bl.a. vedrørende højere priser på rejser.

4. Rasmus fremlagde programmet for 2010

Kommentarer og idéer fra deltagerne ved generalforsamlingen:

 • Alexander lagde vægt på at skabe et kulturelt fællesskab omkring DEO-arrangementerne, bl.a. ved hjælp af musik og andre festlige og kulturelle indslag.
 • Mogens lagde vægt på, at DEO gerne måtte arrangere flere møder m.m. andre steder i landet, end København. Dette var der generel enighed omkring.
 • Michael foreslog at få en DJ - Niels Christian Cederberg - til at spille ved nogle arrangementer.
 • Solveig foreslog at DEO tog kontakt til - og samarbejdede med Oplysningsforbundet May Day (http://www.mayday-info.dk/), der har til formål at formidle viden om livsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og livskvalitet til gavn for menneskers oplysthed, valgfrihed og selvforvaltning. Forbundets forkvinde Tamara skulle være en stor kompetence indenfor sundhed m.m. Solveig kan være behjælpelig i forbindelse med at skabe kontakt.
 • Finn informerede om, at DEO har indgået et samarbejde med debatforeningen hvadharvigangi? (www.hvadharvigangi.dk) om at sætte i alt 4 møder op om retspolitik og retssikkerhed. Alexander havde forslag til kontaktpersoner.
 • Magasinet rØST (www.magasinetroest.dk) er medarrangør af mødet om Estland, Letland og Litauen i år - og kan sandsynligvis være en fremtidig samarbejdspartner i.f.t. østeuropæiske emner.
 • Mogens fremlagde et forslag om et arrangement om EU's landbrugsstøtte og de magtalliancer, der gør sig gældende i Bruxelles i forbindelse med bestræbelserne på henholdsvis at formindske og udvide landbrugsstøtten.
 • Solveig foreslog en naturvandring i det smukke Oksbøl Øvelsesterræn på vestkysten - eventuelt sammen med en debat om EU's militære samarbejde eller EU's kystpolitikker.

Alexander foreslog en 'norskificering' af grundlovsarrangementet: mere fest og folkeligt engagement.

Det blev fastslået, at DEO's program aldrig ligger 100 % fast - gode forslag er altid velkomne.

5. Der var ingen indkomne forslag udover punkt 8

6. Budgettet for 2010 blev fremlagt af Finn og vedtaget enstemmigt

7. Kontingentet forbliver uændret 150 kr. per år, enstemmigt vedtaget

8. Et flertal i bestyrelsen foreslog en ændring af bestemmelserne for bestyrelsesvalg, således at hele bestyrelsen skulle gå på valg hvert år.

Finn motiverede forslaget (det er mere demokratisk og sikrer en aktiv bestyrelse), Bent opponerede (det risikerer at skabe ustabilitet og kan resultere i tabt viden, hvis hele bestyrelsen går af på én gang). 8 stemte for forslaget, 7 stemte imod. Forslaget faldt, da vedtagelse kræver et flertal på 2/3.

9. Bestyrelsesvalg

I henhold til vedtægterne var der var tre pladser på valg (Bent Frost, Pelle Geertsen og Johan Gaunitz). Desuden stillede Michael Lauritsen op som ny kandidat til bestyrelsen. Pelle og Johan var fraværende og blev præsenteret af Finn. Michael og Bent præsenterede sig selv og motiverede deres kandidatur.

Bent, Michael og Johan blev valgt til bestyrelsen med hhv. 17, 16 og 13 stemmer. Der var 17 gyldige og 2 ugyldige stemmer. Pelle Geertsen blev ikke genvalgt. Se medlemmerne af bestyrelsen her: DEO's bestyrelse

10. Valg af intern og ekstern revisor

Bestyrelsen indstillede Keld Skovfoged som revisor med tilføjelsen, at bestyrelsen skulle bemyndiges til at vælge en ny revisor i tilfælde af, at Keld ville gå på pension. Dette mødte ingen modstand.

Ingen i forsamlingen ønskede hvervet som intern revisor. Bestyrelsen blev bemyndiget til at lede efter en intern revisor.