GF 2014

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014
Generalforsamling i Oplysningsforbundet DEO den 25. januar 2014, Allingåbro.

Deltagere med stemmeret

Finn Ellegaard, Hans Jørn Clemmensen, Rasmus Nørlem Sørensen, Ida Zidore, Michael B. Lauritsen, Kaj Børresen, Torben Thomsen, Jan Sturm, Caroline Bindslev, Sofie Boegelund, Nadja Lundholm Olsen og Natalia Lehrmann.

Natalia Lehrmann er valgt som referent.
Jan Sturm er valgt som ordstyrer.

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Oplæg: valgets store temaer

Rasmus holder oplæg om valgets store temaer: de tre F’er – Fri bevægelighed, frihandel og finansregulering. Oplægget er en smagsprøve på, hvad omdrejningspunktet for forårets valgmøder kommer til at være.

Vi skal diskutere arbejdsløshed, velfærdsturisme, social dumping og brain drain – kort sagt ”Er der arbejde til alle?” og på hvilke vilkår. Vi skal diskutere den omfattende frihandelsaftale mellem EU og USA og hvilken betydning den kan have for forbruger-, miljø- og investorbeskyttelse. Vi skal også diskutere bankunion, finanskrise og skattely. Endelig vil vi også komme ind på en lang række andre temaer i løbet af foråret, herunder hvad EU og demokrati i EU egentlig er, grøn omstilling, asylpolitik og nationalisme.

Michael præsenterer patentdomstolen, der skal til folkeafstemning, som derfor er aktuel i kommende temanummer og debatmøder. Også ”Er der arbejde til alle?” er sat på dagsoden i efterfølgende NOTAT-nummer og debatmøder. Ida præsenterer de kommende NOTAT-numre, der omhandler patentdomstolen, ”Er der arbejde til alle?” og valget. Derudover afholder DEO en plakatkonkurrence hvor højskoleelever konkurrerer om at lave den bedste valgplakat. Endelig præsenterer Caroline de kommende bankmøder, der overordnet kommer ind på, hvad bankers rolle skal være fremover.

Beretning fra DEO 2013

Finn beretter om DEO’s aktiviteter i 2013. Vi har bl.a. arbejdet med, hvordan får vi flere debatmøder i provinsen og lavet en statistik på hvem, der deltager i arrangementerne. Til flere af møderne uden for København, har vi haft held til, at tiltrække en del gymnasieelever.

I 2013 har vi på landsplan haft ca. 40 arrangementer med over 3000 deltagere. I løbet af fem år har vi lavet arrangementer for ca. 12.000 deltagere. Det svarer til at vi har haft gennemsnitligt over 9 tilmeldinger om dagen, hvoraf 1/3 er helt nye. Det passer altså ikke, at deltagerne blot er gengangere. Det viser at vi er nødt til at fortsætte med et varieret udbud af aktiviteter, for folk kommer pga. temaerne. Vi skal også fortsat bruge kræfter på at gøre opmærksom på arrangementerne via medierne. Selvom vi annoncerer i samme medie igen og igen er interessen der stadig. Der er en interesse for politik. Måske ikke nødvendigvis for EU i sig selv, men de politiske debatter. Vi har både prøvet at trække på profilerede debattører, selv lave oplæg samt strategisk banket møder op, fordi der sker noget politisk vigtigt, f.eks. i forbindelse med Italiens valg.

Anne Hallenberg er blevet ansat i løbet af året, men stopper den 1. februar. Til gengæld skal der ansættes en ny løntilskudsmedarbjeder i DEO. Caroline Bindslev er blevet ansat i løntilskud i NOTAT.

Fremlæggelse af årsregnskab

Alt i alt har vi fået et lille plus på 2000 kr. Det handler om at vi skal have balance i regnskabet – og det har vi fået.

Indtægter

Medlemskontingent – budgettet er holdt pænt.

Tilskud fra Europanævnet på 845.454 kr. til forskel var et større beløb året før.

Pulje c – søgt til hver enkel aktivitet: vi fik ikke det tilskud, vi havde håbet på.

Bogudgivelse var Eurobogen i 2012.

Undervisningsministeriet støttede temapakker med 300.000

De resterende 326.000 er fra en EU-bevilling

Pulje fra kulturstyrelsen til almennyttige organisationer.

Hver EU-parlamentariker kan give besøgstilskud. Vi har fået fra Søren Søndergaard, Emilie Turenen og Morten Løkkegaard.

Rejser – deltagerbetaling.

I 2012 fik vi lidt flere indtægter pga. salg af Eurobogen.

Udgifter

Rejserne har også nogle udgifter, men da de er populære er de en succes og giver overskud.

Fra 2013 har vi måttet leje os ind i København og har derfor haft udgifter til husleje. Vi har lejet os ind i møblerede lokaler, så der ikke skulle investeres i kontorudstyr.

Lønomkostninger

Færre driftsomkostninger.

Aktiver

Depositum for kontoret i København

Bankindestående på ca. 268.000 kr.

Balance

Vi har en række undervisningsaktiviteter, der skal laves i foråret, som vi har modtaget støtte til forud.

Budget for 2014

Indtægter
Vi har fået en række bevillinger. DFS værdsætter generelt vores aktiviteter.

Vi ansøger en EU-pulje til undervisningskonferencer og pulje-udvalget er meget positive overfor vores undervisningsaktiviteter. Rasmus er blevet valgt til Jean Monnet-komiteen som ekspert, sammen med Jean Monnet-professorerne.

Vi holder et møde med EU-nævnet for at høre om deres prioriteringer og fortælle om vores tanker.

Besøgspulje til Bruxelles: vi kan ikke sige meget om mulighederne før valget er på plads. Partierne lægger ikke specielt vægt på at promovere EU. Vi må håbe, at de kan se at vi har en masse interesserede deltagere. Indtægten på Bruxelles-rejserne er afhængig af besøgstilskuddene. Det bør kunne lykkes uanset hvem der bliver valgt.

Vores indtægter er bredere og bredere fordelt og sikrer en vis uafhængighed fra en enkelt donor.

Omkostninger
Det meste er uændret. Aktivitetsomkostninger lavere pga. midler til EU-undervisning fra 2013, som vi har til gode. 300.000 kr. er blevet brugt til at støtte Notat, som ikke kan få det til at løbe rundt. NOTAT er på egen hånd en underskudsforretning.

Notat har haft ca. 100.000 kr. i minus. Notatfonden giver dog en indtægt fra notat grafisk og er derfor et sikkerhedsnet. Men vi skal selvfølgelig tænke nærmere over, hvordan vi kan få en større indtægt fra Notat.

Afstemning om budget og regnskab
Alle stemmer for. Budget og regnskab er godkendt af generalforsamlingen.

Aktiviteter 2014
Vi vil være med til at sætte dagsordenen op til valget. Vi kommer til at udgive flere Notat-temaer med fokus på fattigdom og ulighed i EU og lande imellem – først og fremmest i efteråret. Vi vil også komme ind på temaer som hjemløse og fri bevægelighed; flygtningestrømme og andre relaterede problemer.

Vi vil stadig også have fokus på frihandelsaftalen. Derudover vil vi tage et kig på den nye Kommission, der skal afsættes i efteråret. Der skal nok melde sig en masse spændende temaer i efteråret. Vi skal dog også have nogle ansøgninger i hus til at finansiere nogle af aktiviteterne. F.eks. kunne det være interessant, hvis vi som noget nyt inviterer forfattere til en alternativ fortælling om Europa.

Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtager enstemmigt, på forslag af bestyrelsen, at bibeholde DEO’s medlemskontingent på 150 kr. per år.

Valg af bestyrelse
Der er plads til 9 i bestyrelsen. Én person går ud: Casper Søndergaard. Genvalg af de øvrige 8 bestyrelsesmedlemmer samt opstilling af én ny: Sofie Boegelund, der er tidligere praktikant i DEO. Forsamlingen godkender den nye bestyrelse inklusiv de to nye medlemmer.

DEO’s bestyrelse er herefter sammensat således:

Jan Sturm, formand
Finn Ellegaard, næstformand
Hans Jørn Clemmensen
Kenneth Haar
Sofie Bøgelund
Natalia Lehrmann
Mogens Brøchner-Nielsen
Martin Mogensen
Nadja Lundholm Olesen
Valg af revisor
Generalforsamlingen godkender enstemmigt, at vi fortsætter med Sean Christensen fra National Revision i Auning, som vi har været tilfredse med.

Eventuelt
Ingen kommentarer