GF 2015

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Oplysningsforbundet Demokrati i Europas Generalforsamling blev afholdt i Allingbro lørdag den 24. januar 2015.

Deltagere (medlemmer med stemmeret)

Jan Sturm (formand for bestyrelsen), Mogens Brøchner-Nielsen (bestyrelsesmedlem), Finn Ellegaard (bestyrelsesmedlem), Rasmus Nørlem Sørensen, Michael Birkkjær Lauritsen, Ida Zidore, Caroline Bindslev, Tine Toft Jørgensen, Peter Zacho Søgaard, Hans Werner Neumann, Kaj Børresen og Niels Jordan Andersen.

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jan Sturm, formand for bestyrelsen
Referent: Tine Toft Jørgensen

Generalforsamlingen blev indledt med en præsentationsrunde af de 12 fremmødte stemmeberettigede.

Beretning for 2014

Sekretariatsleder Rasmus Nørlem Sørensen stod for den mundtlige beretning om DEO’s aktiviteter i 2014. Der er referater med billeder fra alle offentlige møder og rejser på hjemmesiden: www.deo.dk/arkiv/eu-debat/2014/

Årets ordinære debatarrangementer samt de 16 offentlige valgmøder havde hver i gennemsnit 90 deltagere. Det må betegnes som en stor succes. Herudover tiltrak særarrangementet med indehaver af Ebbe Kløvedal Reichs demokratistafet, Jesper Tynell, over 400 deltagere. I løbet af året er der 1.436 helt nye husstande, der for første gang har deltaget i et møde/rejse og nu står registreret som aktive i DEO.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af Generalforsamlingen. 12 stemte for, 0 stemte imod, 0 undlod at stemme.

Fremlæggelse af regnskab for 2014

Finn Ellegaard gennemgik årets regnskab, der viser et resultat på 12.482 kr. DEO’s egenkapital er herefter på 26.413 kr.

Indtægterne fra medlemskontingent er større i 2014 end 2013. Medlemsfremgangen skyldes særligt at en række abonnenter på NOTAT har tegnet medlemskab.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 12 stemte for, 0 stemte imod, 0 undlod at stemme.

Aktivitetsplan for 2015

Rasmus Nørlem Sørensen gennemgik aktivitetsplanen for 2015 – med særlig vægt på de færdigplanlagte møder i foråret.

I 2015 har DEO et særligt fokus på det vi kalder Folkehøringer, som er møder med de danske MEP’ere efter udvalg de sidder i. Der er planlagt 5 Folkehøringer i foråret 2015 og yderligere ventes afholdt i efteråret.

Det andet fokusområder er ”oplevelsesdebatter”. Eksempelvis naturvandringer med MEP'erne, debatmiddag om EU's landbrugspolitik og debatkoncerterne ’Polakker på vandring’.

Der var fuld opbakning til aktivitetsplanen for 2015.

Budget for 2015

Budgettet for 2015 er grundlæggende det samme som for 2014. Det vil sige med anslåede indtægter og udgifter i balance med en omsætning på ca. 3.560.000 kr.

Der forelog ikke et konkret budget til vedtagelse. Det skyldes at kravene fra Europa Nævnet for nylig er blevet ændret, hvilket betyder en omrokering af de forskellige poster, der nu er bundet op på projekter frem for drift.

Bestyrelsen foreslog, at man arbejder ud fra budgettet for 2014, hvori patentdomstolsavisen ikke er medregnet. Der forventes altså realistisk den samme økonomi for 2015. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 12 stemte for, 0 stemte imod, 0 undlod at stemme.

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen forslog uændret medlemskontingent på 150 kroner årligt. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 12 stemte for, 0 stemte imod, 0 undlod at stemme.

Valg af bestyrelse

Fire bestyrelsesmedlemmer havde valgt at udtræde af bestyrelsen. Der var fem nye opstillede til bestyrelsen, hvoraf den ene ønskede at opstille som suppleant.

Den nye bestyrelse er således sammensat og valgt på Generalforsamlingen:

Nadja Lundholm-Olsen, Jesper Vestermark Køber, Jan Sturm, Finn Ellegaard, Mogens Brøchner-Nielsen, Annie Hagel, Mads Torp Skafte Jespersen, Inger Heyerdal og Hans Jørn Clemmensen er valgt til bestyrelsen. Anne Hallenberg er valgt som suppleant.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Jan Sturm som formand.

Valg af revisor

National Revision blev genvalgt af Generalforsamlingen.

Eventuelt

Der blev stillet forslag om at rykke generalforsamlingen til sommerperioden, hvor der er bedre mulighed for at samle flere til et arrangement udendørs i Allingåbro. Finn Ellegaard tilbød at fremsætte dette forslag til ændring af vedtægterne på næste års Generalforsamling.