GF 2016

Generalforsamling 2016

Generalforsamling i DEO 2016

Ordinær generalforsamling i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Afholdt den 23. januar 2016 i Allingåbro.

 

Deltagere med stemmeret:

Jan Sturm, Finn Ellegaard, Mogens Brøchner-Nielsen, Nadja Lundholm Olsen, Annie Hagel, Jesper Vestermark Køber, Michael Birkkjær Lauritsen, Mads Torp Jespersen, Caroline Bindslev, Daniel Panduro, Turid Danielsen, Rasmus Nørlem Sørensen, Torben Thomsen og Kirsten Jagd Nielsen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning vedr. Oplysningsforbundets aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag:
 5. Ændring af dato for Generalforsamling
 6. Ændring af tegningsregler ved underskrivning af regnskab
 7. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Valg af bestyrelse.
 10. Valg af revisor.
 11. Evt.

Ad 1: Valg af dirigent og referent

Jan Sturm blev valgt som dirigent. Referent: Daniel Panduro

Ad 2: Beretning for 2015

Sekretariatsleder Rasmus Nørlem Sørensen fremlagde beretningen. DEO har i 2015 gennemført 58 offentlige debatarrangementer med et gennemsnitligt deltagerantal på 95 personer. Samlet set har vi altså haft over 5.000 deltagere. Herudover har vi varetaget 20 oplæg, workshops og arrangementer for eksterne med yderligere mindst 5.000 deltagere (heraf mange på uddannelsesinstitutioner).

Tidligere projektleder Michael Birkkjær Lauritsen fortalte om debatkoncerterne med det polske band Czeslaw Spiewa. Projektleder Turid Danielsen fremlagde erfaringerne fra de 11 arrangementer om retspolitik, som vi gennemførte i samarbejde med Efterskoleforeningen. Projektleder Caroline Bindslev fortalte om årets arrangementer i DEOundervisnings regi.

Udover traditionelle mødeformer har vi i det forgange år arbejdet med:

 • Debatmøder
 • Debatkoncerter
 • Folkehøringer

Der var tilfredshed med beretningen blandt alle deltagerne.

Ad 3: Fremlæggelse af årsregnskab 2015

Administrativ leder Finn Ellegaard gennemgik det reviderede årsregnskab for 2015. Der var ingen kommentarer til regnskabet.

Ad 4: Indkomne forslag:

Bestyrelsen havde stillet to forslag til mindre ændringer af vedtægterne.

a. Ændring af dato for Generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at GF fremover gennemføres om sommeren.

Nuværende vedtægt:

§4 stk. 1 Oplysningsforbundets øverste myndighed er en generalforsamling, der afholdes hvert år i årets første kvartal.

Ændres til:

§4 stk. 1 Oplysningsforbundets øverste myndighed er en generalforsamling, der afholdes hvert år i august måned.

Forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for, 0 imod og 0 undlod at stemme.

Som konsekvens af forslaget afholdes næste GF i august 2017.

b. Ændring af tegningsregler ved underskrivning af regnskab

Da bestyrelsen er bosat i alle dele af landet, ønskes de unødigt besværlige tegningsregler ved underskrift af regnskab forenklet.

Nuværende vedtægt:

§ 8 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Ændres til:

§ 8 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for, 0 imod og 0 undlod at stemme.

Ad 5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter.

Bestyrelsen foreslog et budget, der bygger på de samme forudsætninger som det seneste år. Indtægter fra fonde og puljer forventes at ligne 2015 – dog havde vi en ekstraordinær bevilling i 2015 på 1,5 mio. kr. til Retsavisen. Denne bevilling indgår ikke i budgettet for 2016.

Der budgetteres med, at en ordinær stilling samt et barselsvikariat kan opslås i 2016. Grundet omstillingsprocesser i organisationen forventer vi et lavere aktivitetsniveau i forårshalvåret end i de foregående år.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen havde foreslået nye kontingentsatser. Forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for, 0 imod og 0 undlod at stemme. Kontingentsatserne er herefter:

300 kr. for Medlemskab: Giver ret til gratis at modtage DEO’s trykte publikationer. Giver rabat for en person ved deltagelse på møder og rejser, og støtter DEO’s oplysningsarbejde.

450 kr. for Husstandsmedlemskab: Giver ret til gratis at modtage DEO’s trykte publikationer. Giver rabat for to personer ved deltagelse på møder og rejser, og støtter DEO’s oplysningsarbejde.

150 kr. for Studiemedlemskab: Giver ret til gratis at modtage DEO’s trykte publikationer. Giver rabat for en person ved deltagelse på møder og rejser, og støtter DEO’s oplysningsarbejde.

Den nærmere beskrivelse af medlemsfordele kan sekretariatet ændre på, så det passer med det reelle udbud af medlemstilbud. De tre satser er fastlagt af Generalforsamlingen.

Ad 7. Valg af bestyrelse.

Hans Jørn Clemmensen havde valgt ikke at genopstille. Inger Heyerdal trak sig kort efter sit valg fra bestyrelsen på grund af sygdom. Anne Hallenberg (valgt som suppleant) trådte ind på hendes plads. Michael Birkkjær Lauritsen opstillede til bestyrelsen og opnåede valg med enstemmighed.

Bestyrelsen udgøres herefter af:

Anne Hallenberg
Annie Hagel
Finn Ellegaard
Jan Sturm
Jesper Vestermark Køber
Mads Torp Skafte Jespersen
Michael Birkkjær Lauritsen
Mogens Brøchner-Nielsen
Nadja Lundholm Olsen

Den valgte bestyrelse konstituerede sig med Jan Sturm som formand og Finn Ellegaard som kasserer.

Ad 8. Valg af revisor.

National Revision blev genvalgt af Generalforsamlingen.

Ad 9. Evt.

Der var ingen indlæg til eventuelt.