GF 2017

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO).

Afholdt den 12. august 2017 i Allingåbro.

Deltagere med stemmeret: Jan Sturm, Finn Ellegaard, Annie Hagel, Mads Torp Skafte Jespersen, Rasmus Nørlem Sørensen, Ditte Juul Reder, Jasmine Søgaard, Sarah Reifling Dieckmann, Herman Knudsen, Leif Koldkjær, Henriette Schwamborn, Torben Thomsen, Harry Regin Christensen, Niels Bjarne Fisker og Niels Jordan Andersen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning vedr. Oplysningsforbundets aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag
 5. Budget og aktiviteter.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af revisor.
 9. Evt.

1. Valg af dirigent og referent

Jan Sturm blev valgt som dirigent.

Referent: Ditte Juul Reder.

2. Beretning for 2016

Aktiviteter i den foregående periode er beskrevet på www.deo.dk, hvor du finder reportager og billeder fra alle arrangementer og rejser.

Rasmus Nørlem Sørensen stod for beretningen om DEO’s aktiviteter i det forløbne 1½ år fra sidste generalforsamling. DEO har afholdt både rejser, folkehøringer, boglanceringer, konferencer, ekspertseminarer og debatmøder. DEO er gået fra at udgive NOTAT som månedsmagasin til at udgive fire årlige bøger i serien Samfundstanker. Der har været stor opbakning til omlægningen, og det er under 100 tidligere abonnenter, der ikke er skiftet direkte til det nye DEO-medlemskab til 300 kr. om året. Det må anses som en meget succesfuld omstilling.

En del af grundlaget for denne succes har været en stærk satsning på, at have mange møder i alle dele af landet, for at sikre alle medlemmers mulighed for deltagelse. Dels med debatturneer i forbindelse med bogudgivelser og dels med samarbejder med efterskoler, AOF, LOF, folkeuniversiteter og biblioteker.

Perioden har været præget af en udskiftning i medarbejderstaben, hvor to mangeårige ansatte stoppede i vinteren 2015 og to nye projektledere er blevet ansat fra sommeren 2016. Vi har i 2017 udvidet staben med en kommunikationsmedarbejder og slår i efteråret en ny stilling op som projektleder i DEOundervisning.

Et særligt fokus i den forløbne periode har været folkehøringer, der understreger DEO’s virke som en folkelig tænketank, der giver input både fra eksperter og politikere til almindelige mennesker, men også den anden vej rundt. I forbindelse med udgivelse af bogen ”Er fri bevægelighed EU’s fremtid?” afholdt vi otte folkehøringer med både eksperter og politikere, hvor deltagerne fik mulighed for at komme med deres bud på problemer og løsninger. Deltagernes bidrag blev dernæst indarbejdet ind i den efterfølgende bog.

Finn Ellegaard berettede om rejserne, hvor vi har udvidet med ture til Balkan, som der er stor efterspørgsel på. Rejserne til Baltikum, Bruxelles og Strasbourg er fortsat en stor succes med mange deltagere.

Der var fuld opbakning til beretningen fra alle deltagere på generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af årsregnskab

Finn Ellegaard fremlagde og gennemgik det reviderede årsregnskab for 2016. Der var ingen kommentarer til regnskabet.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget og fremtidige aktiviteter

Budgettet for 2017 blev gennemgået af Finn Ellegaard. Lønbudgettet er udvidet i forhold til sidste år, og den samlede omsætning er vokset støt.

De nye indtægter er særligt 300.000 kr. i mediestøtte til en forundersøgelse, et tilsagn om 440.000 kr. fra Jean Monnet puljen under Erasmus+ og den markante stigning i antallet af betalende medlemmer, hvor vi i dag har omkring 2.000. Deltagerbetalinger på flere rejser har også givet en højere indtægt.

Der var ingen kommentarer til det fremlagte budget og regnskabsstatus.

Rasmus Nørlem Sørensen skitserede planen for DEO’s arbejde det kommende år. I efteråret 2017 har vi fokus på projekterne i forbindelse med bogudgivelserne ”Kan EU redde klimaet?” og ”Hvordan demokratiserer vi EU?”. I foråret 2018 forventer vi at gennemføre debatprojekter med arbejdstitlerne ”Hvem skal betale skat i Europa?” og ”Er EU fredens projekt?”.

Vi forventer desuden at udvide aktiviteten med rejser med bus og fly, fortsat at udvikle projektet DEOundervisning og vi er så småt i gang med planlægningen af udgivelser og aktiviteter op mod valget til Europa-Parlamentet i juni 2019.

Der er budgetteret med, at en ordinær stilling som projektleder på DEOundervisning kan opslås i efteråret 2017.

Der var enstemmig opbakning til de skitserede aktiviteter.

6. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på 300 kr. om året, 450 kr. for et husstandsmedlemskab og 150 kr. for et medlemskab med studierabat blev vedtaget med 15 stemmer for, 0 stemmer imod, 0 undlod at stemme.

7. Valg af bestyrelse

Alle medlemmer af bestyrelsen var på genvalg. Alle ønskede at genopstille. Mangeårigt medlem af bestyrelsen Mogens Brøchner-Nielsen er desværre død, så der var en plads på valg. Jasmine Søgaard fra Aarhus opstillede til bestyrelsen og opnåede valg med enstemmighed.

Bestyrelsen udgøres herefter af:

 • Anne Hallenberg
 • Annie Hagel
 • Finn Ellegaard
 • Jan Sturm
 • Jesper Vestermark Køber
 • Mads Torp Skafte Jespersen
 • Michael Birkkjær Lauritsen
 • Nadja Lundholm Olsen
 • Jasmine Søgaard

Den valgte bestyrelse konstituerede sig med Jan Sturm som formand og Finn Ellegaard som næstformand/kasserer. Der afholdes bestyrelsesmøde i København den 17. november 2017.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede, at vi fortsætter med det nuværende revisionsselskab, National Revision i Auning. Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for, 0 stemmer imod, 0 undlod at stemme.

9. Eventuelt

Der var ingen kommentarer til punktet.