GF 2018

Generalforsamling 2018

Generalforsamling i DEO 2018

Afholdt lørdag den 9. juni kl. 11-15 på Nordkystvejen 2F, 8961 Allingåbro.

Deltagere med stemmeret:

Jan Sturm, Finn Ellegaard, Rasmus Nørlem Sørensen, Michael B. Lauritsen, Maria Rosenberg Rasmussen, Camilla Polack, Mads Torp Skafte Jespersen, Jesper Vestermark Køber, Ditte Juul Reder, Peter Zacho Søgaard, Helga Møller, Ole Ankjær Klavsen, Torben Thomsen, Elna Bækgaard, Jens Christian Bækgaard og Peter Anderson

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning vedr. Oplysningsforbundets aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt forslag til næste års budget og aktiviteter.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af revisor.
 9. Evt.

1. Valg af dirigent og referent

Jan Sturm blev valg som dirigent

Maria Rosenberg Rasmussen blev valgt som referent

Formanden Jan Sturm bød velkommen og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i august måned. Dette år var generalforsamlingen blevet flyttet til juni grundet sekretariatsleder Rasmus Nørlem Sørensens forældreorlov i august.

2. Beretning vedr. Oplysningsforbundets aktiviteter i det forløbne år

Medarbejdere fra DEO’s sekretariat gennemgik de store projekter, DEO har arbejdet med i det forløbne år. De seneste debatprojekter i forbindelse med udgivelse af bøger i serien Samfundstanker blev forklaret grundigere, som eksempler på kerneaktiviteter.

Maria Rosenberg Rasmussen, fortalte om debatprojektet ”Hvem skal betale skat?”, der både har givet mange henvendelser om oplæg og en del medieopmærksomhed. Rasmus Nørlem Sørensen, dykkede ned i året tre øvrige temasatsninger – Kan EU skabe fred i verden?, Kan EU redde klimaet? og Hvordan demokratiserer vi EU? – der alle har væres succesfulde med mange deltagere og stor opmærksomhed. På boglanceringerne i København og de tilsvarende arrangementer i Aarhus har der været gennemsnitligt 120 deltagere.

Michael Birkkjær Lauritsen, samlede op på erfaringerne med øvrige aktiviteter i de seneste 18 måneder, herunder erfaringerne med faste ”torsdagsmøder på Wegeners Gård” i København, hvor der på de ni møder i 2018 i gennemsnit var 76 deltagere.

Camilla Polack, projektansat i DEOundervisning, gennemgik årets mange undervisningsprojekter. I 2018 har vi arbejdet med projekterne:

 • European Youth in Troubled Times, 440.000 kr. i støtte fra EU’s Jean Monnet program (2017/2018)
 • Ret Danmarkskanonen mod Europa, 400.000 kr. i støtte fra Undervisningsministeriet (2018-2019)
 • Europæisk perspektiv på danske værdier, 400.000 kr. i støtte fra Undervisningsministeriet (2018-2019)
 • Efteruddannelsesmagasin, 150.000 kr. i støtte fra Undervisningsministeriets pulje (2018)

Der har i 2017 og 2018 været råd til fem faste fuldtidsstillinger på kontoret i København. To fuldtidsansatte er på barsel det meste af 2018, og derfor er Maria Rosenberg Rasmussen og Helga Molbæk-Steensig blevet ansat i barselsvikariater. I samme periode har vi kunne opretholde de to stillinger i Allingåbro.

Beretningen mødte kun ros fra generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af årsregnskab

Finn Ellegaard og Rasmus Nørlem Sørensen fremlagde og gennemgik det reviderede årsregnskab for 2017. Der var ingen kommentarer til regnskabet.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Bestyrelsens forslag til budget og aktiviteter

Bestyrelsen vedtog et budget i starten af året, som er rettesnor for sekretariatets arbejde. DEO’s indtægter er stigende – især på grund af øget aktivitet med rejser. Derfor arbejder både bestyrelse og sekretariat med udvikling af DEO’s organisatoriske struktur og økonomistyring. Der kan derfor forventes en ny budgetopstilling. Den nye bestyrelse præsenterer et revideret budget for 2019 efter det førstkommende bestyrelsesmøde.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. om året, 450 kr. for et husstandsmedlemskab og 150 kr. for et medlemskab med studierabat. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for, 0 stemmer imod, 0 undlod at stemme.

Medlemmer i DEO modtager i dag fire årlige udgivelser af bøger i serien ”Samfundstanker”. Dette antal kan blive justeret under hensyn til bevillinger og finansieringssituation fremover.

7. Valg af bestyrelse

Formand Jan Sturm gennemgik den nuværende bestyrelses sammensætning, og kandidaterne til en ny bestyrelse. Bestyrelsesmedlem Anne Hallenberg har ikke ønsket at genopstille. Bestyrelsesmedlem Michael B. Lauritsen trak sig, da han blev tilbudt en ansættelse i DEO’s sekretariat i december 2017.

Peter Zacho Søgaard og Ditte Juul Reder ønskede at opstille til bestyrelsen. DEO kan have 7-9 medlemmer af bestyrelsen i følge vedtægterne. Der var ikke kampvalg.

Bestyrelsen udgøres herefter af ni medlemmer:

 • Annie Hagel
 • Ditte Juul Reder
 • Finn Ellegaard
 • Jan Sturm
 • Jasmine Søgaard
 • Jesper Vestermark Køber
 • Mads Torp Skafte Jespersen
 • Nadja Lundholm Olsen
 • Peter Zacho Søgaard

Sekretariatsleder Rasmus Nørlem Sørensen undlod at stemme, da bestyrelsen er hans arbejdsgiver, som han skal til at forhandle med omkring en ny struktur i DEO. Der var ikke ønske om skriftlig afstemning.

Bestyrelsen blev valgt med 15 stemmer. 0 stemte imod. 1 undlod at stemme.

Der indkaldes til et bestyrelsesmøde inden sommerferien, hvor bestyrelsen vil konstituere sig.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede, at vi fortsætter med det nuværende revisionsselskab, National Revision i Auning. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for, 0 stemmer imod, 0 undlod at stemme.

9. Eventuelt

Der var ingen kommentarer til punktet.

 

 

Referatet er redigeret af sekretariatsleder Rasmus Nørlem Sørensen.

Referatet er godkendt af mødets dirigent, Jan Sturm.