GF 2009

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009
Referat: Generalforsamling 31. januar 2009 Generalforsamlingen blev afholdt på DEO’s kursuscenter i Allingåbro

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jan Sturm
Referent: Rasmus Nørlem Sørensen
Bestyrelsesformand Jan Sturm konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning for det forløbne år
Finn præsenterede bestyrelsens beretning for aktiviteterne i DEO i 2008. Bestyrelsesmedlemmerne kommenterede på delaktiviteter, de har deltaget i eller har stået for.
Der blev stillet spørgsmål om, hvad det indebærer at få demokratistafetten. Anders Dahl forklarede om oplægget til stafetten.
Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

3. Årsregnskab 2008 v/ Finn Ellegaard
Finn Ellegaard gennemgik regnskabet for 2008. Oversigten over økonomien i de enkelte afholdte aktiviteter blev også gennemgået.

4. Oplæg og debat om aktivitetsplan for 2009-2010
Årets program for 2009 blev gennemgået af Jan Sturm, Finn Ellegaard og Rasmus Nørlem Sørensen. Det blev bemærket, at der er mange aktiviteter, der er placeret i København. Det blev dog vurderet af deltagerne på generalforsamlingen, at der er en acceptabel balance mellem København og resten af landet. Der var enighed om, at DEO skal arbejde på at afholde flere arrangementer i alle landets store byer (Aalborg, Århus, Odense og København).

Projektleder Rasmus Nørlem Sørensen gjorde opmærksom på, at der bliver lavet en pakkeløsning, der skal give aktive medlemmer mulighed for at sætte lokale møder op på initiativ fra DEO's medlemmer.

Jan Sturm påpegede, at sidste års generalforsamlingsbeslutning om at lave arrangementer i samarbejde med andre organisationer er blevet taget til efterretning.

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt der kunne arrangeres nogle Bruxellesrejser forud for EP-valget. Finn Ellegaard påpegede, at der er helt forladt i Bruxelles på grund af valgkampen i hjemlandene.

Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer til programmet.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling.

6. Vedtagelse af budget og beslutning om aktivitetsplan for 2009
Næstformand Finn Ellegaard præsenterede forslaget til budget for 2009. Finn pointerede, at DEO's aktivitetsniveau er ekstremt højt i forhold til summen af vores tilskud - i sammenligning med de øvrige organisationer, der modtager tilskud fra EU-Nævnet.

Der var ingen spørgsmål til budgettet. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Aktivitetsplanen blev ligeledes enstemmigt vedtaget.

7. Fastsættelse af kontingent for 2010
Bestyrelsen foreslog uændret kontingentsats på 150 kr. per år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8. Valg af bestyrelse
I henhold til DEO's vedtægter vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. Der skete dog en fejl sidste år således at hele bestyrelsen blev sat på valg ved generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog, at de tre personer, der blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen sidste år, først er på valg næste år. Proceduren er vedtaget.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Helge Poulsen og Kirsten Wulff ønskede ikke at genopstille. Formand Jan Sturm takkede for deres arbejde i bestyrelsen. Resten af bestyrelsen genopstillede. Kenneth Haar stillede op som nyt medlem af bestyrelsen. Der var ingen øvrige kandidaturer på generalforsamlingen.

De opstillede kandidater blev alle valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde.

Bestyrelsesmedlemmer 2009:

  • Jan Sturm, formand
  • Finn Ellegaard, næstformand
  • Kenneth Haar
  • Mogens Brøchner-Nielsen
  • Hans Jørn Clemmensen
  • Anders Dahl
  • Bent Frost
  • Pelle Christy Geertsen


9. Valg af interne og eksterne revisorer
Ekstern revisor Keld Skovfoged Olsen blev genvalgt.
Der var i år ingen intern revision. Bestyrelsen efterlyste ny kandidat som intern revisor. Der var ingen i forsamlingen, der ønskede at opstille til posten som intern revisor.

Bestyrelsens forslag er at bestyrelsen finder en intern revisor. Forslaget blev vedtaget.

10. Evt.
Formand Jan Sturm gjorde opmærksom på, at DEO laver ufatteligt mange aktiviteter for meget få penge - især i sammenligning med de øvrige bevægelser og foreninger på EU-oplysningsområdet.

Der blev spurgt til, om det er muligt at få et højere tilskud fra Nævnet end de 800.000 kr. om året, vi modtager i dag. Jan Stum og Finn Ellegaard påpegede, at vi kan søge til konkrete aktiviteter og projekter hos Nævnet og i DFS.

Finn Ellegaard fremførte forslag fra medlem Vagn Bindseil (der ikke selv kunne deltage i generalforsamlingen) om at lave en rabatordning for medlemmer af DEO (på leje af sommerhuse m.m.). Generalforsamlingen var positivt stemt over for forslaget. Bestyrelsen vil undersøge muligheden af en sådan ordning nærmere.

DEO har en interesse i at få endnu flere medlemmer - i forhold til medlemsindtægter og tilskudsstørrelser. Der blev diskuteret forskellige forslag til at hverve flere medlemmer.

Der blev stillet forslag om, at DEO skal udbyde foredrag og undervisning til Folkeuniversiteter og andre fora for undervisning.