GF 2011

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011
Generalforsamling 29. januar 2011 Generalforsamlingen blev afholdt på DEO’s kursuscenter i Allingåbro.

Referat, generalforsamling, Oplysningsforbundet DEO

Til stede: Jan Sturm, Finn Ellegaard, Rasmus Nørlem Sørensen, Mogens Brøchner-Nielsen, Teresa Suetta, Johan Gaunitz, Michael B. Lauritsen, Tove Sandberg, Tom Sandberg, Kaj Børresen Pedersen og Torben Thomsen.

PROGRAM:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning for det forløbne år. Gennemgang af nøgletal ved Finn Ellegaard.
3. Årsregnskab 2010 ved Finn Ellegaard.
4. Oplæg og debat om aktivitetsplan for 2011-12.
5. Eventuelt indkomne forslag.
6. Vedtagelse af budget og beslutning om aktivitetsplan for 2011.
7. Fastsættelse af kontingent for 2012.
8. Vedtægtsændring gældende fra og med denne generalforsamling: paragraf 6.2 "bestyrelsesvalg gælder for 2 år. 3 henholdsvis 4 afgår hvert år." foreslås ændret til "bestyrelsesvalg gælder for 1 år."
9. Valg af bestyrelse.
10. Valg af interne og eksterne revisorer.
11. Eventuelt.

1. Jan blev valgt som dirigent, Michael som referent.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Beretning
gennemgået pr. PowerPoint af Rasmus, suppleret af Mogens og Michael.Finn gennemgik nøgletal for NOTAT og DEO.

3. Endnu intet revisorpåtegnet regnskab.
Det kan rekvireres i den kommende måned. Finn gennemgik det foreliggende regnskab. Ingen indvendinger.

4. Rasmus gennemgik aktiviteterne for 2011.
Forslag til fremtidige emner for 2012: lobbyisme i EU, mindretal/europæiske minoriteter (eventuelt i samarbejde med grænseforeningen), romaer, EUs frivillighedsår.
Mogens gennemgik rejserne for 2011. Ingen spørgsmål.

5. Der er ikke kommet andre indkommende forslag end pkt. 8.

6. Finn gennemgik budgettet.
Mogens bemærkede, at deltagerbetalingen nok er lavt sat. Der var enighed om at konservative beregninger er det bedste. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

7. Kontingentet
blev enstemmigt holdt på 150 kroner årligt på bestyrelsens anbefaling.

8. Vedtægtsændring
gældende fra og med denne generalforsamling: paragraf 6.2 "bestyrelsesvalg gælder for 2 år. 3 henholdsvis 4 afgår hvert år." foreslås ændret til "bestyrelsesvalg gælder for 1 år."Vedtægtsændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

9. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen kan ifølge vedtægterne bestå af mellem 7-9 medlemmer.
Udtrædelser: Anders Dahl og Bent Frost trådte ud af bestyrelsen.

Opstillinger: Teresa Suetta og Anne Louise Carstens stillede op til bestyrelsen.
Teresa præsenterede sig selv, Rasmus præsenterede Anne Louise, som har opbakning fra både Michael og Rasmus.
Opbakning bag opstillingerne. Intet ønske om skriftlig afstemning.

Derfor vil bestyrelsen i det kommende år bestå af:
Jan Sturm (formand)
Anne Louise Carstens
Teresa Suetta
Finn Ellegaard
Johan Gaunitz
Mogens Broechner-Nielsen
Michael Birkkjær Lauritsen
Hans Jørn Clemmensen
Kenneth Haar
Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde med formand og næstformand.
Bestyrelsesformanden rettede stor tak til Anders og Bent for deres store bidrag.

10.Ekstern og intern revisor
Bestyrelsen indstiller Sean Christensen (National Revision) som ny ekstern revisor, da den tidligere revisor er gået på pension. Vedtaget. Bestyrelsen vil forsøge at skaffe en intern revisor.

11. Eventuelt
Det blev diskuteret om man kunne lave en rabatordning i samarbejde med DSB for transport fra Jylland til debatarrangementer i København.
Det blev bemærket at madlavning var en hyggelig aktivitet i.f.m. debatmøder.
Vi diskuterede mulighederne for at hverve nye medlemmer.